Algemene voorwaarden Praktijk de Kracht

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en cursussen tussen Reikipraktijk “de Kracht” (verder te noemen de praktijk) en de cliënt/cursist.

AANMELDEN / AANSPRAKELIJKHEID
Aanmelden voor een cursus/behandeling geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mailadres vermeld op de website.
Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan een cursus of behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een cursus of behandeling.
De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

GEZONDHEID
Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een cursus/behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist.
Tevens is het u bekend dat er in het kader van een cursus/behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

ANNULERING
De praktijk behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende deelname. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan z.s.m. bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende cursus.

BETALING VAN BEHANDELINGEN
Artikel 1
Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen in de eerste instantie contant afgerekend te worden.
Mocht er niet contant afgerekend kunnen worden dan gelden de algemene voorwaarden (artikel 3 t/m 7).

Artikel 2
- Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden.
- De annulering dient telefonisch gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer.
- Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte.

Artikel 3
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden, kosten €5,-
De cliënt is in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en de praktijk kan zonodig rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt/cursist in gebreke blijft aan haar/zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 4
Bij het niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de praktijk de cliënt/cursist een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 10,- aan de cliënt/cursist in rekening gebracht.

Artikel 5
Voldoet de cliënt/cursist binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichting dan is de praktijk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt/cursist. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-

Artikel 7
Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet -verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

BETALING VAN CURSUSSEN
Artikel 1a
Voor het volgen van cursussen en workshops krijgt u bij inschrijving ter bevestiging, via de mail, een factuur met het te betalen bedrag.

Artikel 2a 
Bij annuleringen voor een reikicursus, ongeacht welke cursus dit is, wordt tot 3 weken voor aanvang van de cursus niets in rekening gebracht . Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% in rekening gebracht. Bij 1 week of korter voor aanvang van de cursus wordt 100% in rekening gebracht.

Artikel 3a
De door de praktijk aan de cliënt in rekening gebrachte kosten voor de cursus dienen door de cursist uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan.

Artikel 4a
Bij het niet tijdig afmelden na inschrijving van een cursus, treden automatisch de voorwaarden van artikel 3 t/m 7 in werking.

GEHEIMHOUDING
De praktijk hanteert een geheimhouding code en zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon- of mobiel nummer)

 

Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.